Nghị quyết Số: 437/QĐ-BGDĐT v/v BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI

Admin Minh Châu - 11/09/2023 - 0 bình luận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, Ngày 28 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình Giáo dục Mầm non mới bảo đảm quy định của Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, đúng quy định, có chất lượng và hiệu quả.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT (để thực hiện);
- Viện KH GDVN, Trung tâm NCGDMN (để thực hiện);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 437/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

1. Ban hành Chương trình Giáo dục Mầm non mới bảo đảm quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội;

2. Kế hoạch là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các đơn có liên quan, sở giáo dục và đào tạo (GDĐT), cơ sở giáo dục mầm non triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình Giáo dục Mầm non mới.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức xây dựng Dự thảo Chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) mới, thử nghiệm, chỉnh lý Dự thảo Chương trình GDMN mới và Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới;

2. Tổ chức thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới;

3. Thẩm định, nghiệm thu, ban hành Chương trình GDMN mới;

4. Tổ chức tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN mới.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG (có Phụ lục các hoạt động cụ thể kèm theo)

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách nhà nước: từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo; lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch hàng năm của các bộ, ngành, địa phương theo phân cấp quản lý hiện hành.

2. Vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục Mầm non: chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch (tổng thể và chi tiết), tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: triển khai xây dựng, xin ý kiến về Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới; triển khai thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới, tổ chức thẩm định, nghiệm thu và trình Bộ trưởng ký Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới.

2. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN): chủ trì đề xuất, xây dựng Dự thảo Chương trình GDMN mới, chỉnh lý Dự thảo, thử nghiệm Chương trình GDMN và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: bố trí nguồn ngân sách theo quy định.

4. Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non: phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan.

5. Các sở GDĐT: phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan; cung cấp thông tin, báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới về Bộ GDĐT.

Kế hoạch này điều chỉnh, bổ sung và thay thế cho các hoạt động chưa thực hiện tại Kế hoạch số 34/KH-BGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch xây dựng, ban hành Chương trình GDMN sau năm 2020.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ XÂY DỰNG, BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI
(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Các hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

1

Ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGD VN

01/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình GDMN mới

2

Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Ban soạn thảo Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGD VN

02/2022

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Ban soạn thảo Chương trình GDMN mới

Thành lập Ban soạn thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGD VN

6/2022

Quyết định thành lập Ban soạn thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới

3

Xây dựng Dự thảo Chương trình GDMN mới

 

 

 

 

3.1

Đề xuất Khung kết quả mong đợi trong Chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực

 

 

 

 

 

Tổ chức nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn cho đề xuất Khung kết quả mong đợi và Chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực qua các vấn đề liên quan

Viện KHGD VN

- Một số chuyên gia đại diện: Viện KHGDVN; trường CĐ, ĐH và chuyên gia Giáo dục, GDMN);

- Một số Tổ chức quốc tế;

- Một số CBQL, GVMN thuộc các tỉnh, thành phố đại diện 6 vùng.

1-7/2022

- Kế hoạch hoạt động;

- Danh sách các nhóm chuyên gia thực hiện nghiên cứu

- Báo cáo kết quả nghiên cứu theo đơn đặt hàng

Xây dựng Khung kết quả mong đợi của Chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực:

- Kết quả mong đợi cần đạt cuối Chương trình thể hiện các phẩm chất và năng lực chung

- Kết quả mong đợi trong từng lĩnh vực nội dung giáo dục dưới dạng các năng lực cụ thể

- Kết quả mong đợi trong từng chủ đề giáo dục dưới dạng yêu cầu cần đạt

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

1-7/2022

- Danh sách các chuyên gia tham gia theo các nhóm công việc

- Danh sách các cuộc họp nhóm

- Bản thảo kết quả Mong đợi trong Chương trình GDMN dựa trên năng lực được điều chỉnh qua từng cuộc họp nhóm

Các hội nghị tham vấn chuyên gia về Dự thảo Khung kết quả mong đợi

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Một số đơn vị thuộc Bộ GDĐT;

- Một số chuyên gia và nhà khoa học;

- CBQL của 6 sở GDĐT;

- GVMN cốt cán của 12 trường mầm non;

- Ban biên soạn.

7/2022

- Biên bản hội nghị góp ý

- Bản thảo được điều chỉnh sau Hội nghị về Khung kết quả mong đợi trong Chương trình GDMN dựa trên năng lực phù hợp với thực tiễn Việt Nam

- Báo cáo kết quả các Hội nghị tham vấn

Hội thảo quốc gia công bố kết quả nghiên cứu

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- Một số đơn vị thuộc Bộ GDĐT; Một số đơn vị liên quan;

- Một số chuyên gia, nhà khoa học;

- Đại diện CBQL, GVMN các sở GDĐT.

7/2022

- Kỷ yếu Hội thảo;

- Bản góp ý và điều chỉnh sản phẩm nghiên cứu phục vụ xây dựng Chương trình GDMN mới

3.2

Xây dựng Dự thảo Chương trình GDMN mới

 

 

 

 

 

- Xác định cấu trúc của Chương trình GDMN mới.

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn

2-3/2022

- Báo cáo rà soát cấu trúc Chương trình GDMN một số nước tiên tiến trong Khu vực và trên thế giới và Việt Nam

- Bản Thuyết minh (Tờ trình Bộ trưởng) về việc Xây dựng Chương trình GDMN mới

- Bản dự kiến cấu trúc Chương trình GDMN

- Cụ thể các lĩnh vực nội dung và chủ đề giáo dục trong Chương trình GDMN mới

- Thiết kế văn bản của Chương trình GDMN mới

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn

6-7/2022

Dự thảo 1 Chương trình GDMN mới.

Hội nghị tham vấn chuyên gia

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; GDĐT;

- Một số chuyên gia và nhà khoa học;

- Đại diện CBQL, GVMN của 12 trường mầm non thuộc 6 sở GDĐT;

- Ban biên soạn.

8/2022

- Tài liệu Hội nghị

- Biên bản Hội nghị

- Báo cáo góp ý cho văn bản Chương trình GDMN mới

- Báo cáo kết quả Hội thảo

Điều chỉnh Dự thảo 1 Chương trình GDMN mới

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

8-9/2022

Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới

3.3

Thử nghiệm một số nội dung mới của Chương trình GDMN

 

 

 

 

3.3.1.

Chuẩn bị thử nghiệm

 

 

 

 

 

Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện thử nghiệm

Viện KHGD VN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

4/2022

- Quyết định về việc thành lập nhóm chuyên gia thực hiện triển khai thử nghiệm

Xác định địa bàn, đối tượng, thời gian thử nghiệm; Xây dựng kế hoạch thử nghiệm;

Xác định chương trình, nội dung, cách thức tiến hành thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL, GVMN cốt cán tham gia thử nghiệm tại 18 cơ sở GDMN thuộc 6 tỉnh đại diện 6 vùng;

4/2022

- Bản kế hoạch thử nghiệm với cụ thể địa bàn, đối tượng, thời gian

- Chương trình, nội dung, hình thức thử nghiệm

Xây dựng tài liệu hướng dẫn thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

5-6/2022

Bản thảo tài liệu hướng dẫn thử nghiệm được xây dựng

3.3.2.

Triển khai kế hoạch thử nghiệm

 

 

 

 

 

Tập huấn cho CBQL, GV tham gia thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL, GVMN cốt cán của 18 cơ sở GDMN thuộc 6 tỉnh/ TP đại diện 6 vùng.

7-8/2022

Báo cáo kết quả tập huấn

Triển khai thử nghiệm tại 18 cơ sở GDMN thuộc 6 tỉnh/thành phố

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- CBQL thuộc 6 Sở GDĐT và CBQL, GVMN tham gia thực nghiệm tại 18 cơ sở GDMN tại 6 Sở GDĐT của các tỉnh/ TP đại diện 6 vùng.

9-11/2022

- Biên bản thử nghiệm các nội dung giáo dục;

- Bản kế hoạch triển khai thử nghiệm ở từng cơ sở GDMN;

- Báo cáo quá trình thử nghiệm ở từng Sở GDĐT

3.3.3.

Giám sát và đánh giá:

 

 

 

 

 

Giám sát và điều chỉnh quá trình thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL thuộc 6 Sở GDĐT thực hiện thử nghiệm.

9-11/2022

Báo cáo giám sát quá trình thử nghiệm ở từng cơ sở GDMN

Đánh giá đầu vào, đầu ra ở nhóm trẻ thử nghiệm và đối chứng

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn;

- CBQL thuộc 6 Sở GDĐT và CBQL, GVMN tham gia thực nghiệm tại 18 cơ sở GDMN.

9 - 11/2022

Báo cáo đánh giá kết quả giáo dục trẻ theo nội dung thử nghiệm

Hội thảo cấp tỉnh/ 6 tỉnh và quốc gia

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn; một số chuyên gia và nhà khoa học.

- Một số CBQL, GVMN thuộc 26 Sở GDĐT (trong đó có 6 Sở GDĐT triển khai thử nghiệm);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT.

11/2022

- Biên bản Hội thảo về quá trình và kết quả thử nghiệm tại 6 tỉnh

- Bản góp ý điều chỉnh các nội dung thử nghiệm

- Báo cáo kết quả hội thảo

4

Điều chỉnh Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới sau thử nghiệm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN

- Ban soạn thảo

15/12/2022

- Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở GDĐT;

- Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới được hoàn thiện sau thử nghiệm

5

Xây dựng, xin ý kiến, chỉnh lý Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới

 

 

 

 

5.1

- Xây dựng Dự thảo 1 và Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới;

- Gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới;

Vụ GDMN

- Viện KHGD VN

- Ban biên soạn;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT, một số chuyên gia, nhà khoa học.

12/2022

- Công văn gửi lấy ý kiến về Dự thảo 2 Thông tư kèm theo Dự thảo Chương trình GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư;

- Các văn bản góp ý của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các chuyên gia, nhà khoa học;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học.

5.2

Gửi xin ý kiến các Sở GDĐT về Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGD VN;

- Một số đơn vị liên quan;

- Các sở GDĐT và cơ sở GDMN.

12/2022

- Công văn gửi lấy ý kiến về Dự thảo 2 Thông tư kèm theo Dự thảo Chương trình GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư;

- Các văn bản góp ý của các Sở GDĐT;

- Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở GDĐT;

5.3

Chỉnh lý Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới kèm theo Dự thảo Thông tư sau khi có ý kiến của các Sở GDĐT và các đơn vị có liên quan.

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN

- Ban biên soạn.

30/12/2022

- Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở GDĐT;

- Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới được hoàn thiện sau ý kiến của các đơn vị liên quan và Sở GDĐT.

5.4

Chỉnh lý Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới để chuẩn bị đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT

Vụ GDMN

- Viện KHGD VN;

- Các đơn vị liên quan;

- Các sở GDĐT và cơ sở GDMN

10/01/2023

- Công văn gửi lấy ý kiến về Dự thảo 2 Thông tư kèm theo Dự thảo Chương trình GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư;

- Các văn bản góp ý của các Sở GDĐT;

- Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở GDĐT;

6

Đăng tải Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới lên Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT

Vụ GDMN

- Trung tâm Truyền thông Giáo dục, Bộ GDĐT;

- Viện KHGD VN.

01-03/2023

- Dự thảo 2 Thông tư kèm theo Chương trình GDMN mới được đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT (ít nhất 60 ngày);

- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới.

7

Thẩm định Dự thảo Chương trình GDMN mới để thực hiện thí điểm

 

 

 

 

7.1

Thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Dự thảo Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGDVN

12/2022

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Dự thảo Chương trình GDMN mới

7.2

Tổ chức thẩm định Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới để triển khai thí điểm

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Vụ Pháp chế;

- Hội đồng thẩm định Chương trình.

01/2023

- Các bản nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định về Dự thảo 3 Chương trình GDMN mới;

- Biên bản họp thẩm định;

- Bản tổng hợp ý kiến Hội đồng thẩm định.

7.3

Tổ chức chỉnh lý Dự thảo Chương trình GDMN mới sau thẩm định

Viện KHGDVN

Vụ GDMN

01/2023

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về Dự thảo 3 Chương trình GDMN mới;

- Dự thảo 2 Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới được hoàn thiện sau thẩm định.

8

Tổ chức thực hiện thí điểm những nội dung mới của Dự thảo Chương trình GDMN

 

 

 

 

8.1

Tổ chức tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên mầm non để triển khai thí điểm

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- CBQL, GVMN thuộc 20 Sở GDĐT và 40 cơ sở GDMN thuộc 20 tỉnh/thành phố.

01/2023

Báo cáo kết quả tập huấn.

8.2

Tổ chức triển khai thí điểm tại 20 tỉnh, thành phố đại diện 6 vùng, mỗi tỉnh/thành phố 2 cơ sở GDMN

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- 40 cơ sở GDMN thuộc 20 tỉnh/thành phố đại diện 6 vùng thực hiện thí điểm.

01 - 5/2023

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc triển khai thí điểm Chương trình GDMN mới;

- Báo cáo theo dõi thí điểm và kết quả thí điểm.

8.3

Hội nghị tổng kết thí điểm

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Đại diện 20 Sở GDĐT và 40 cơ sở GDMN thực hiện thí điểm;

- Ban biên soạn;

- Một số đơn vị liên quan.

6/2023

- Biên bản hội thảo;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến hội thảo tổng kết.

8.4

Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới sau thí điểm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

6/2023

Dự thảo 3 Chương trình GDMN được hoàn thiện sau thí điểm

9

Thẩm định và nghiệm thu Dự thảo 3 Chương trình GDMN mới sau thực hiện thí điểm

Vụ GDMN

- Hội đồng thẩm định Chương trình

- Vụ Pháp chế

7/2023

Biên bản thẩm định và nghiệm thu Dự thảo 3 Chương trình GDMN mới sau thực hiện thí điểm.

10

Hoàn thiện Dự thảo 3 Chương trình GDMN mới sau thực hiện thí điểm

Viện KHGDVN

- Vụ GDMN;

- Ban biên soạn.

7/2023

- Dự thảo 4 Chương trình GDMN được hoàn thiện sau thẩm định và nghiệm thu;

- Bản thuyết minh (Tờ trình) Bộ trưởng về việc xây dựng Chương trình GDMN mới;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về Dự thảo Chương trình GDMN mới.

11

Ban hành Chương trình GDMN mới

 

 

 

 

11.1

Thẩm định Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Vụ Pháp chế

7/2023

Văn bản ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

11.2

Trình Bộ trưởng Bộ GDĐT ký ban hành thông tư ban hành Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Vụ Pháp chế.

8/2023

Thông tư đã được Bộ trưởng ký ban hành

11.3

Phát hành Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới và gửi đăng Công báo

Vụ GDMN

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Pháp chế.

9/2023

Thông tư được gửi đăng Công báo

12

Tổ chức tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN mới

 

 

 

 

12.1

Thành lập Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

Viện KHGDVN

6/2023

Quyết định về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN mới

12.2

Tổ chức biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Một số chuyên gia.

6-10/2023

Bản thảo tài liệu để thẩm định

12.3

Tổ chức thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN mới

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Một số chuyên gia.

10/2023

- Biên bản họp thẩm định;

- Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN mới được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

12.4

Tổ chức triển khai tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN mới (hình thức trực tiếp và trực tuyến)

Vụ GDMN

- Viện KHGDVN;

- Một số chuyên gia;

- Đại diện CBQL, GVMN các sở GDĐT.

11-12/2023

- Công văn chỉ đạo, hướng dẫn;

- Tài liệu tập huấn chỉ đạo triển khai;

- Báo cáo kết quả tập huấn.

Viết bình luận của bạn

Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Trường Học & TB Thể Dục Thể Thao Ngoài Trời Bắc Hà
Address: No.153 -Đ.Quang Trung - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
Đơn vị quản lý: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Sản Xuất Bắc Hà
TK Cty : 2323 688 999 - Tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) CN Kinh Đô - Hà Nội
Tel: 024 6253 4495 - 0976 940 733 - 0914 797 055
GPKD: 0107411387 - Email: kinhdoanhbacha1@gmail.com
Top
zalo